Мисия

 

Основна дейност на „СИД 1„ ООД е окачествяване на светли нефто-продукти. Лабораторията за Изпитване на Горива към„СИД 1“ е оборудвана с нови съвременни апарати за изпитване на най-съществените („критични”) показатели. Методите, по които се изпитва, са съобразени с изискванията залегнали в европейските и български стандарти за качество на горивата. За извършване на изпитвателната дейност „СИД 1“ разполага с високо квалифициран персонал.

ИЛГ към СИД1 е АКРЕДИТИРАНА от БСА по 29 физико-химични показатели на горива по европейските и вътрешни нормативни документи! 

Какви традиции има фирмата при осъществяването на дейността си?От 2001г. до сега дружеството участва и печели търгове обявени от „ОМВ -България“ за качествен контрол на течни горива. Контролът на физикохимичните показатели на течните горива се извършва по методи залегнали в Българските Държавни Стандарти (БДС) и други нормативни документи. Контролират се всички доставки на горива от фирмите производители. По месечен график се осъществява контрол за качеството на горивата продавани в бензиностанциите на „ОМВ – България. От 2006г. до сега по договор се окачествяват течните горива закупени и продавани от „Сакса“. Извършва се ежедневен входящ и изходящ контрол.

За окачествявания на течни горива ни потърсиха „Нис Петрол“, „Литекс“, „Инса“, „Ромпетрол“, „Булгарконтрола“ и много други по-малки дистрибутори на течни горива.

От 2009 г. до днес лабораторията  на ИЛГ-СИД1 бе включена в кръгово изпитване на горива от лабораториите обслужващи фирмите на „ОМВ” във всички Европейски страни и резултатите ни бяха съпоставими с останалите. Качеството на работата по окачествяване на проби течни горива, категорично бе доказан с участия в междулабораторни изпитвания, организирани от институт към СЖС Холандия. В над 10 участия, при сравнение с над 100 страни от цял свят във всяко от тях. СИД 1 получи 13 сертификата с оценка „отличен“.

Перспективност  предварителната подготовка на „СИД1“ позволява да се реагира своевременно на новоприетите норми за изпитване качеството на горивата. Така например, още от 1 март 2010г. в „ ИЛГ-СИД1″ се изпитва FAME по EN 14078/2009г., които останалите лаборатории започнаха през месец юли. Ние разполагаме с газов хроматограф на био-етанол, задължителен компонент в автомобилните бензини.

Можете ли да разчитате на бързо  и качествено обслужване, ако това се наложи – ние предлагаме кратки срокове на реакция за взимане на проби и изпитването им.

Какво отношение ще получите Вие като клиенти и как ще бъдете обслужени – при нас ще получите любезно отношение и компетентно мнение.  Служителите ни винаги са готови да предоставят безплатна консултантска помощ на нашите клиенти. Позволяваме си да препоръчаме на фирми с по-малък оборот, преди закупуването на по-голямо количество гориво да изпитат мостра от него.

Политика за опазване на околната среда и здравословни и безопасни условия на труд Ръководството на „СИД1“ ООД се стреми да постигне оптимални условия за ефективно и ефикасно управление на дружеството, съобразявайки се с изискванията на ISO 14001 и BS OHSAS18001 и действащите в Република България нормативни изисквания. Непрекъснато повишаване мотивираността и квалификацията на персонала и обучението му относно изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Съхраняване и унищожаване на проби течни продукти по безопасен начин, гарантиращ не замърсяването на околната среда.