Акредитация

 

На 15.02.2012г. със Заповед N 1600 ИЛГ към СИД1 получи акредитация от БСА по 29 физико-химични показатели на горива по европейските и вътрешни нормативни документи.

На 29.12.2016 със Заповед N A665 ИЛГ към СИД1 получи акредитация от БСА по 42 физико-химични показатели на горива по европейските и вътрешни нормативни документи.

На 29.06.2021 със Заповед N А338 ИЛГ към СИД1 получи акредитация от БСА по 30 физико-химични показатели на горива по европейските и вътрешни нормативни документи.

На 27.10.2023 със Заповед N А452 ИЛГ към СИД1 получи акредитация от БСА по 42 физико-химични показатели на горива по европейските и вътрешни нормативни документи.

Участия на ИЛГ към СИД1 ООД в Междулабораторни сравнения (МС) по години и продукти, организирани от сертифицирани доставчици по EN ISO/IEC 17043 „Оценяване на съответствието. Общи изисквания за изпитванията за пригодност“.

ИЛГ към СИД1 бе включена в професионално изпитване на гориво за дизелови и бензинови двигатели организирано от Институт за Интер-лабораторни Изследвания в Холандия.

Получихме сертификати за ОТЛИЧНО представяне.

Май 2013 Гориво за дизелови двигатели – МС № iis13G01EN

Показатели: Плътност, Дестилационни характеристики (ръчна процедура), Цетанов индекс, Температура на помътняване, Гранична температура на филтруемост, Температура на течливост, Пламна температура в затворем тигел, Кинематичен вискозитет при 40°С, Съдържание на FAME, Съдържание на сяра, Съдържание на вода и Корозия на медна пластина;

Юли 2014г. – Автомобилен бензин – МС № iis14B03DVPE

Показатели: Плътност, Дестилационни характеристики (ръчна процедура), Съдържание на сяра, Корозия на медна пластина;

Показател: Парен натиск;

Април 2015г. – Автомобилен бензин (Е10) – МС № iis14B03

Показатели: Плътност, Дестилационни характеристики (ръчна процедура), Съдържание на бензен, Съдържание на кислородсъдържащи съединения, Съдържание на сяра, Корозия на медна пластина;

Показател: Парен натиск;

Август 2015 г. – Котелно гориво – МС № iis15F01

Показатели: Плътност, Коксов остатък, Кинематичен вискозитет при 50°С, Кинематичен вискозитет при 100°С, Температура на течливост (долна), Температура на течливост (горна), Съдържание на вода;

Ноември 2015 г. – Биодизел-метилови естери на мастни киселини – МС № iis15G05

Показатели: Плътност, Киселинно число, Йодно число, Температура на помътняване, Гранична температура на филтруемост, Пламна температура в затворем тигел, Кинематичен вискозитет при 40°С, Съдържание на естери, Съдържание на сяра, Съдържание на вода и Корозия на медна пластина;

Декември 2015 г.- Гориво за дизелови двигатели – МС № IP-130/2015

Показатели: Плътност и Дестилационни характеристики (автоматична процедура);

Февруари 2017 г.- Етанол като компонент за смесване с авт. бензин – МС № iis16C10

Показатели: Плътност, Обща киселинност, Общ сух остатък, Съдържание на сяра и Външен вид;

Март 2017г. – Биодизел-метилови естери на мастни киселини – МС № iis14B03

Показатели: Плътност, Киселинно число, Йодно число, Температура на помътняване, Гранична температура на филтруемост, Пламна температура в затворем тигел, Кинематичен вискозитет при 40°С, Съдържание на естери, Съдържание на сяра, Съдържание на вода и Корозия на медна пластина;

Август 2017г. – Гориво за дизелови двигатели – МС № iis17G03

Показатели: Плътност, Дестилационни характеристики (ръчна процедура), Цетанов индекс, Температура на помътняване, Гранична температура на филтруемост, Температура на течливост, Пламна температура в затворем тигел, Кинематичен вискозитет при 40°С, Съдържание на FAME, Съдържание на сяра, Съдържание на вода, Корозия на медна пластина, Пепел;

Показател: Общи онечиствания

Януари 2019г. – Биодизел-метилови естери на мастни киселини – МС № iis8G06

Показатели: Плътност, Киселинно число, Йодно число, Температура на помътняване, Гранична температура на филтруемост, Пламна температура в затворем тигел, Кинематичен вискозитет при 40°С, Съдържание на естери, Съдържание на сяра, Съдържание на вода и Корозия на медна пластина;

Февруари 2019г. – Автомобилен бензин – МС № iis8B04EN

Показатели: Плътност, Дестилационни характеристики (автоматична процедура), Съдържание на сяра, Съдържание на бензен, Съдържание на кислородсъдържащи съединения и Корозия на медна пластина;

Ноември 2020г. – Горива за дизелови двигатели – МС № iis20Go4TC

Показатели:  Общи онечиствания, Плътност, Киселинно число, Йодно число, Температура на помътняване, Гранична температура на филтруемост, Пламна температура в затворем тигел, Кинематичен вискозитет при 40°С, Съдържание на естери, Съдържание на сяра, Съдържание на вода и Корозия на медна пластина;

Октомври 2021г. – Автомобилен бензин – МС № iis21B05EN

Показатели: Плътност, Дестилационни характеристики (автоматична процедура), Съдържание на сяра, Съдържание на бензен, Съдържание на кислородсъдържащи съединения и Корозия на медна пластина;

Ноември 2022г. – Биодизел-метилови естери на мастни киселини – МС № iis22G07

Показатели: Плътност, Киселинно число, Йодно число, Температура на помътняване, Гранична температура на филтруемост, Пламна температура в затворем тигел, Кинематичен вискозитет при 40°С, Съдържание на естери, Съдържание на сяра, Съдържание на вода и Корозия на медна пластина;